El Celler de Mura logo Mobil

El Celler de Mura és una botiga que pots trobar una gran varietat de productes i verdures de collita propia, productes d’altres artesans, articles originals i de personalitzats, articles per la llar, paneres de Nada, etc. Ens agrada treballar amb productes de km0, de qualitat i natruals de la terra.

Carrer Roquetes, 15, 08278 Mura 938 31 73 39 / 680 56 60 24

PRODUCTES NATURALS, DE TEMPORADA I DE PROXIMITAT

Política de privacitat

  /  Política de privacitat

1. Condición de USUARI

L’accés o ús del lloc web www.elcellerdemura.com implica tenir-ne la condició d’USUARI i l’acceptació de les condicions generals d’utilització, sense perjudici d’aquelles condicions particulars que es puguin pactar individualment, que adquiriran també força obligatòria entre les parts.

2. Condició de TITULAR

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa en coneixement als USUARIS de la web www.elcellerdemura.com, de forma directa i gratuïta, la següent informació, relativa al TITULAR del domini:
1. Nom i denominació: Roser Font Montros
2. Residència i domicili: C/Roquetes, 15 Mura – Barcelona
3. Adreça de correu electrònic: info@elcellerdemura.com
4. NIF: 39334363Q

3. Objecte

A través del web www.elcellerdemura.com, el seu TITULAR, abans identificat, facilita als seus USUARIS l’accés a informacions i la utilització de diferents serveis posats a disposició tant per part del TITULAR com per part de tercers.

4. Condicions d’ús

L’accés al web tindrà caràcter gratuït, sense perjudici que algun dels serveis als quals es pot accedir estiguin subjectes al pagament d’un preu.
L’USUARI assumeix la responsabilitat en l’ús del lloc web.
Per a fer ús dels serveis, els menors d’edat requeriran el permís dels seus pares o tutors, els quals seran responsables dels actes duts a terme pels menors al seu càrrec.
L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix www.elcellerdemura.com, abstenint-se d’utilitzar-los amb finalitats il·lícites, o que contravinguin els interessos de tercers, siguin contraris als drets humans, o provoquin danys en els sistemes de la web o en els dels seus proveïdors o tercers.
El TITULAR disposa de la infraestructura necessària per a evitar danys derivats de l’existència de virus informàtics, malgrat no es fa responsable dels danys potencials o errors que, a causa de la presència de qualsevol virus, pugui sofrir el sistema informàtic de l’USUARI quan aquest accedeixi a la pàgina web o la utilitzi.
El TITULAR es reserva el dret a efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir i afegir tant els continguts i serveis que es presten, com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats.

5. Propietat industrial i intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius del qualsevol classe que apareixen a la web www.elcellerdemura.com són propietat del TITULAR o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al web i/o als serveis atribueixi a l’USUARI cap classe de dret sobre les marques, noms comercials o signes distintius.
Tanmateix, els continguts són propietat intel·lectual del TITULAR o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’USUARI, ni que aquest pugui fer-ne un ús més enllà de l’estrictament necessari per a un ús correcte del web i els seus serveis.
Aquesta clàusula inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu: imatges, so, vídeo, programari, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.
En virtut del disposat en el RDL 1/1996, de 12 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució, i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.
L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que es trobés instal·lat a www.elcellerdemura.com.

6. Protecció de dades de caràcter personal

El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades per la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el reglament que desenvolupa l’anterior llei.
La finalitat d’aquest fitxer serà la directament relacionada amb l’activitat empresarial.
L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça info@elcellerdemura.com indicant la referència LOPD.

7. Xarxes socials

El tractament de les dades de persones que connectin amb el TITULAR a través de les xarxes socials es regirà igualment per aquestes condicions generals d’ús, sens perjudici d’aquelles condicions específiques inherents a la xarxa que correspongui.
El TITULAR tractarà les dades de l’USUARI amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a les xarxes socials, informar-lo d’activitats, productes o serveis del TITULAR o de tercers que puguin estar relacionats amb la seva activitat, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de cada xarxa social pugui permetre.

8. Exclusió de garanties i responsabilitat

El TITULAR no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol classe que es poguessin ocasionar pel funcionament del lloc web, citant, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del lloc, transmissió de virus o programes lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.

9. Enllaços

En cas que a www.elcellerdemura.com es disposés d’enllaços a altres llocs d’Internet, El Celler de Mura no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el TITULAR assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni en garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. De la mateixa manera, l’enllaç d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

10. Vigència i modificacions de les condicions generals d’ús

Estas condiciones permanecerán en vigor de forma indefinida, sin perjuicio de su modificación, que podrá ser llevada a cabo por el TITULAR en cualquier momento, siendo debidamente publicadas en el sitio web.

11. Jurisdicción y legislación aplicable

Las relaciones entre USUARIO y TITULAR se regirán por la normativa estatal aplicable, sometiéndose a la jurisdicción de los órganos jurisdiccionales de la localidad de Manresa.